Hvala za vsak podpis podpore, predlog zakona je v proceduri Državnega zbora

Za varna cepiva – Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih

Sodržavljanke in sodržavljani. Zdravje niso zdravila. In zdravje ni cepivo. Zdravje je preventiva, zdrava hrana, gibanje, dihanje svežega in kakovostnega zraka. Zdravju lahko pomagamo z dodatnim vnosom vitaminov in mineralov, pri čemer strokovnjaki posebej izpostavljajo ključno vlogo vitamina D in C, še posebej v času padca kolektivne imunosti.

Pred nami je ena ključnih državljanskih aktivnosti, ki je kot prebujeni in ozaveščeni prebivalci enostavno ne smemo prezreti, pozabiti, ali odložiti. Smo namreč najverjetneje zadnja generacija, ki še lahko vpliva na osnovne in do sedaj neodtuljive osebne demokratične pravice in svoboščine. In ena ključnih je varnost cepiv oziroma odsotnost prisile ali obveze v kakršna koli cepiva ali substance, ki nimajo ustreznih neodvisnih dvojnih slepih varnostnih študij. Zavarujmo se pred cepivi, ki bi spreminjala človekovo DNK! Preprečimo uporabo cepiv v programu obveznega cepljenja, če so cepiva dobila dovoljenje za promet po posebnih in skrajšanih postopkih.

Zato spoštovane in drage sodržavljanke in sodržavljani ne odlašajte! Za oddajo podpore predlogu Zakona o zdravilih – za varna cepiva, vam namreč ni potrebno čakati v vrstah na upravnih enotah, prav tako se tam ni potrebno naročati (razen v primeru skupinskih oddaj podpisov, pri katerih priporočamo najavo). Še enostavnejša je oddaja podpore z digitalnim potrdilom elektronsko (povezava spodaj). In vsem, ki digitalnega potrdila morebiti še nimate, res toplo priporočamo, da si ga brezplačno uredite ponovno na upravnih enotah.

Oddano podporo predlogu Zakona o zdravilih z geslom “Za varna cepiva” z uporabo digitalnega potrdila ne pošiljate predlagatelju zakona, saj slednjo prejme avtomatično.

Na upravni enoti potrjen obrazec podpore (glej predlogo pravilno izpolnjenega obrazca podpore, z navedbo GESLA in obkroženo (!) ENOTNO ŠIFRO 850), ki je brezplačno na voljo na vseh upravnih enotah v RS (ne glede na vaše mesto prebivališča), izpolnjeno z vašimi osebnimi podatki in podpisom ter žigom in podpisom pristojne osebe upravne enote pošljete na naslov:

Gregor Kos
Poštno ležeče
Domžale 1232

Upoštevaje zakonske omejitve pri določitvi koledarskega roka, v katerem se zbirajo podpisi volivcev, je kot prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev določen torek, 1. 9. 2020, zadnji šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa je petek, 30. 10. 2020.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu samo enkrat.

1. OSEBNO PRED PRISTOJNIM ORGANOM

Volivec lahko da podporo pobudi osebno na upravni enoti. Identiteta volilca se praviloma ugotovi na podlagi veljavne javne listine (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina).

Uradna oseba je dolžna stranki pomagati pri izpolnitvi obrazca. Obrazec mora biti žigosan in podpisan s strani volivke oziroma volivca in uradne osebe, saj je le takšno podporo mogoče šteti kot veljavno.

Potrjen obrazec pristojna oseba upravne enote vrne volivcu, saj obrazce podpore zbira pobudnik (potrebno ga je torej poslati po pošti na zgoraj navedeni naslov)

IZPOLNJEVANJE OBRAZCA

2. PREKO ENOTNEGA DRŽAVNEGA PORTALA E-UPRAVA

Povezava za e-podpis na osnovi digitalnega potrdila za spremembo Zakona o zdravilih –>  kliknite tukaj

Volivec lahko podpiše obrazec preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim (digitalnim) potrdilom na povezavi, ki deluje od 01.09.2020 od 00.00:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=4545

Če boste podpisali elektronsko, nam ni potrebno pošiljati potrdil ali karkoli drugega.

Vložitev predloga zakona – Za varna cepiva

3. VOLIVCI V BOLNIŠNICAH, DOMOVIH ZA STAREJŠE OBČANE, ZAVODIH ZA INVALIDNE OSEBE, NA PRESTAJANJU ZAPORNE KAZNI

Volivci, ki so v času zbiranja podpor v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi posebej za to pooblaščena oseba organa oziroma zavoda (glej primer pravilno izpolnjenega obrazca pooblaščena oseba). Odgovorna oseba zavoda oziroma organa, pooblasti osebo zaposleno v zavodu oziroma organu (npr: socialno delavko, osebo odgovorno za prijavo prebivališča itd.).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred pooblaščeno osebo organa oziroma zavoda. Pooblaščena oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje, maloobmejna prepustnica, orožna listina) in volivčev podpis potrdi s svojim lastnoročnim podpisom (na levi strani obrazca – vzporedno s podpisom volivca) ter žigom organa oziroma zavoda.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se dana podpora pošlje upravni enoti za vpis podpore v računalniško evidenco.

Ministrstvo za notranje zadeve zavode, bolnišnice, domove in druge ustanove o možnostih in načinih dajanja podpor obvesti s posebnim dopisom.

Vložitev predloga zakona – Za varna cepiva

4. VOLIVCI, KI STALNO ALI ZAČASNO PREBIVAJO V TUJINI

Osebe, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini (v nadaljevanju: DKP) ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete volivcev določi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve (v nadaljevanju: MZZ).

Volivec izpolni prvi del obrazca in se lastnoročno podpiše pred uradno osebo. Uradna oseba preveri volivčevo identiteto na podlagi vpogleda v osebni dokument in podpis potrdi z lastnoročnim podpisom in žigom diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije, na levi strani obrazca (vzporedno s podpisom volivca), oziroma z lastnoročnim podpisom, če identiteto potrdi oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi MZZ.

Volivec tako izpolnjen obrazec podpore pošlje pobudniku, ki poskrbi, da se podana podpora zaradi vpisa le-te v računalniško evidenco, pošlje upravni enoti.

5. BOLNI IN INVALIDI 

Osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vendar zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno pred pristojni organ, lahko svojo podporo podajo pred uradno osebo pristojnega organa, ki takšno osebo obišče na domu najpozneje šest dni pred iztekom roka za predložitev zahtev oz. dajanje podpor.

Zahtevo za obisk na domu lahko upravni enoti sporočijo po telefonu ali preko e-pošte ali navadne pošte, vendar najpozneje petnajst dni pred iztekom roka, ki je določen za predložitev zahteve. V zahtevi navedejo svoje osebne podatke, naslov stalnega prebivališča, telefonsko številko, z navedbo, da se zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno zglasiti pred upravnim organom. Zdravstvenega stanja ni potrebno dokazovati, zadošča le navedba volivca.

Upravni organ preveri ali je volivec vpisan v evidenco volilne pravice in ga po telefonu obvesti o obisku uradne osebe na njegovem domu. Uradna oseba pripravi obrazec podpore in volivca obišče na njegovem domu najkasneje šest dni pred iztekom roka za vložitev zahteve, preveri njegovo identiteto ter potrdi obrazec z lastnoročnim podpisom in žigom upravnega organa. Potrjen obrazec podpore volivec nato pošlje pobudniku. Vložitev predloga zakona – Za varna cepiva

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVILIH ➡  ZA VARNA CEPIVA

kliknite tukaj

Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv
Vložitev predloga zakona - Za varnost cepiv

Predlog zakona

Lep pozdrav,

Jure Pogačnik
Gregor Kos
Robert Šest