Vložen predlog Zakona o zdravilih – za varna cepiva

Vložen predlog Zakona o zdravilih – za varna cepiva

Vložen predlog Zakona o zdravilih – za varna cepiva

LJUBLJANA, 11.11.2020 – Predstavnika pobudnika – stranke Za zdravo družbo – mag. Gregor Kos in Jure Pogačnik sta danes v Državnem zboru vložila 5.000 podpisov ljudske iniciative v podporo predlogu Zakona o zdravilih – za varna cepiva.

Obstoječi Zakon o zdravilih Javni agenciji za zdravila dopušča tolmačenje, da so varnostne študije za cepiva poslovna skrivnost, kar je po mnenju predlagateljev nedopustno. Poleg tega so v predlogu sprememb prvič za odobritev cepiv zakonsko zahtevane dvojne slepe študije, kar je sicer zlati standard znanosti in najbolj logičen pogoj za vsa zdravila in cepiva, katerega izpolnjenost pa je v primeru cepiv vprašljiva. Nadalje predlog prepoveduje uporabo cepiv, ki bi spreminjala človeški DNK ter določa nezdružljivost cepiv iz programov obveznega cepljenja z dovoljenji po skrajšanih in poenostavljenih postokih. Takšnih postopkov je v obstoječem zakonu presenetljivo veliko, na primer začasno dovoljenje, dovoljenje na podlagi dokumentacije z zmanjšanim obsegom, dovoljenje na podlagi dokumentacije brez podatkov o kliničnih in nekliničnih preizkušanj, dovoljenje pod posebnimi pogoji, dovoljenje brez predložitve izvedenih kontrol kakovosti, dovoljenje z odstopanjem pri posameznih varnostnih mehanizmih, itd.

Povod za pripravo zakonskega predloga je morda ena največjih evropskih zdravstvenih afer v tem desetletju. Dne 17. aprila 2020 so namreč strokovnjaki nevladne organizacije Corvelva v italijanskem parlamentu predstavili izsledke laboratorijskih analiz, ki so v štirih cepivih odkrile izjemno nevarne snovi, ki se v cepivih nikakor ne bi smele nahajati, saj dokazano povzročajo resne in trajne posledice na zdravju. Zamolčana afera je razgalila neučinkovitost nacionalnih in evropskih regulatorjev, ki bi načeloma morali skrbeti za varnost zdravil, pa tega očitno ne počnejo. Kako si lahko drugače razlagamo dejstvo, da nevladna organizacija v prvem poskusu na slepo najde kopico izjemno nevarnih nepravilnosti, medtem ko agencije desetletja sistematično bedijo nad varnostjo, pa kaj takšnega še niso odkrile? Morda je razlog v tem, da so bila cepiva analizirana v neodvisnem laboratoriju brez vednosti, da gre za cepiva. Karkoli že, analize odkrivajo sistemske anomalije pri zagotavljanju varnosti zdravil in cepiv. Afera zahteva ustrezen odziv, ki bo obstoječo zakonodajo prilagodil realnemu stanju, zmanjšal možnosti za podobne ekscese v prihodnje in zmanjšal možnosti za nastanek nepopravljive škode velikih razsežnosti, ki jo takšne sistemske anomalije lahko na dolgi rok neopazno povzročajo z rastjo avtoimunih obolenj prebivalstva, ali pa jo na kratek rok povzročijo s celo paleto lažje opaznih stranskih učinkov.

Če želimo živeti relativno zdravo življenje v relativno zdravi družbi, zdravstvene politike nikakor ni pametno v celoti prepustiti obstoječi politiki in njihovim znancem iz lobističnih krogov. Dokler bo namreč dopuščeno zastrupljanje človeka in okolja v takšni meri, kot zadnja desetletja, noben napredek medicine in povečevanje javnih sredstev za zdravstvene sisteme ne bo prinesel zadovoljujočih rezultatov.

Jure Pogačnik in Gregor Kos

 

BESEDILA ČLENOV

V Zakonu o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 – ZZdr-2 in 66/19) se v 20. člen doda novi, osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Zdravilo, ki je pridobilo začasno dovoljenje, se v nobenem primeru ne sme uporabiti v programu obveznega cepljenja.«

V 21. členu se spremeni zadnja, peta alineja, tako da se glasi:
»(-) mu je bila dokazana oporečnost njegove kakovosti, varnosti, učinkovitosti ali vpliv na spreminjanje človekovega genskega zapisa (DNK).«

V 22. Členu se dodan nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zdravilo iz prvega odstavka tega člena, se ne sme uporabiti v programu obveznega cepljenja.«

V 33. Členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Klinično preskušanje zdravila za uporabo v humani medicini je raziskava na zdravih posameznikih in pacientih, ki ima namen odkriti ali potrditi klinične in farmakološke učinke zdravila v preskušanju, odkriti neželene učinke zdravila v preskušanju ali preučiti absorpcijo, porazdelitev, presnovo in izločanje zdravila v preskušanju, da se dokaže njegova varnost ali učinkovitost pri uporabi v humani medicini. Klinično preskušanje zdravil mora temeljiti na dvojnih slepih študijah, pri čemer se v kontrolni skupini uporablja izključno placebo, nikakor ne prejšnje verzije istega zdravila ali druga zdravila. «

V 41. členu se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Zdravilo, ki pridobi dovoljenje za promet po tem členu, ne sme biti uporabljeno v programu obveznega cepljenja. «

6. člen

V 45. členu se doda nov, enajsti odstavek, ki se glasi:
»(11) Zdravilo, ki pridobi dovoljenje za promet na podlagi dokumentacije z zmanjšanim obsegom, se ne sme uporabiti v programu obveznega cepljenja.«

7. člen

V 47. členu se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zdravilo, ki je pridobilo dovoljenje za uporabo brez podatkov o nekliničnih farmakološko-toksikoloških ali kliničnih preskušanjih, se ne sme uporabljati v programu obveznega cepljenja.«

8. člen

V 56. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po postopku z medsebojnim priznavanjem, se ne uporablja v programih obveznih cepljenj.«

9. člen

V 58. členu se za osmim odstavkom doda nov, deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila s posebnimi pogoji, se ne uporabljajo v programih obveznih cepljenj.«

10. člen

V 68. členu se za prvim stavkom doda nov stavek: »Dokumentacija iz vloge za pridobitev, spremembo in podaljšanje dovoljenja za promet z zdravilom je last predlagatelja in je poslovna skrivnost, razen podatkov v dovoljenju za promet z zdravilom, povzetka glavnih značilnosti zdravila, navodila za uporabo zdravila, podatkov na ovojnini in varnostnih študij.«

11. člen

V 114. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Zdravilo, za katero v Republiki Sloveniji ni bila izvedena kontrola kakovosti vsake serije, se ne uporablja v programih obveznih cepljenj.

V 115. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:

»(2) Serije zdravil, pri katerih so bile v drugi državi članici Evropske unije izvedene kontrole vsake serije zdravila pred vnosom v Republiki Sloveniji, so oproščene teh kontrol, razen kadar gre za zdravila, ki se uporabljajo v programih obveznega cepljenja.

13. člen

V 154. členu se v prvem odstavku doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»- kontrola kakovosti zdravil, ki se uporabljajo v programih obveznega cepljenja, se izvaja za vsako serijo zdravil, pri čemer se posebna pozornost nameni preverjanju spornih, problematičnih ali nedovoljenih sestavin, ki so bile v predhodnih desetih letih pri analizi zdravil odkrite kjerkoli v svetu. O rezultatih teh kontrol mora Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke poročati Ministrstvu za zdravje najmanj enkrat letno.«

14. člen

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ukrepi Vlade neučinkoviti in poziv za zaščito naravne imunosti

Ukrepi Vlade neučinkoviti in poziv za zaščito naravne imunosti

Sporočilo za javnost


Ukrepi Vlade neučinkoviti in poziv za zaščito naravne imunosti

LJUBLJANA, 29. oktober 2020 – Stopnjevanje števil pozitivnih na testu glede aktualnega virusa dokazuje, da so kontinuirani ukrepi Vlade Republike Slovenije neučinkoviti. Vlada ne more s prstom neprestano kazati na ljudi, ki naj ne bi upoštevali ukrepov, predvsem glede na dejstvo, da velika večina ukrepe dosledno spoštuje. Očitno so ukrepi napačni in nepravilno naslavljajo ljudi, ne pa industrijo, ki neposredno zmanjšujejo kolektivno in individualno imunost.

Zato v stranki Za zdravo družbo pozivamo Vlado Republike Slovenije, da opusti nesmiselno zaostrovanje omejevanje gibanja ljudi in se osredotoči na dejanske ukrepe za dvig imunosti in odpravo ključnih vplivov na individualno in kolektivno imunost:

 1. Zagotoviti zadostno količino kakovostnega vitamina C in D in ga brezplačno distribuirati državljanom. Vsem obolelim zagotoviti kvaliteten cink in druge naravne snovi, ki so gradniki imunosti in zdravja.
 2. Preveriti delovanje glavnih onesnaževalcev zraka in vod in glede na najnovejše številke pozitivnih na testiranjih – do nadaljnjega prepovedati njihovo delovanje! Tovrsten ukrep naj bo tudi izhodišče za nujno prestrukturiranje dejavnosti.
 3. Ukinitev delovanja brezžične wifi tehnologije v vseh bolnicah in zdravstvenih domovih ter domovih za starejše, vrtcih in šolah in v vseh javnih ustanovah. Takojšnja prekinitev nadaljevanja postopkov glede razpisa za frekvence 5G. Odobritev javnega programa o varni rabi brezžične optične tehnologije in izogibanje daljši rabi brezžične mobilne tehnologije.
 4. Ukinitev vseh programov cepljenj, ki v povezavi z zimskim letnim časom, bistveno posegajo v naravno imunost in lahko vplivajo tudi na dovzetnost za aktualni virus.
 5. Zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki na področju komplementarne in integrativne medicine. Potrebno je dopolniti alopatsko medicino s celostno oceno in opredelitvijo izvorov obolenj v telesu. Vse več podatkov namreč izkazuje, da izključno virus ni vzrok smrtnosti, lahko pa je virus ali virusi v povezavi z drugimi bolezenskimi stanji. Navedeno kliče po celostnemu pristopu zdravljenja, ki ga lahko ustrezno strokovno izvajajo multidisciplinarni timi z zgoraj navedenimi usposobljenimi strokovnjaki..
 6. Odprtje vrtcev, šol in fakultet in javnega življenja.
 7. Takojšnja prepoved proizvodnje, prodaje in uporabe strupov kot je glifosat. Načrtne subvencije za samooskrbo z ekološko pridelano hrano. Postopno prestrukturiranje od odvisnosti od uvoza (nezdrave) hrane.
 8. O vseh ukrepih v državi naj soodločajo strokovnjaki in predstavniki civilne družbe, ki nimajo konflikta interesov na področju medicine/imunologije, prehrane, varstva okolja, gospodarstva, davkov in podobno. Nobena stroka ne sme prevladovati, išče naj se konsenz ukrepov. Policija in vojska sta lahko izključna podpora ljudem in nikakor ukrepom politike.

mag. Gregor Kos, l.r.

Predsednik

Odgovor 137 podpisnikom

Odgovor 137 podpisnikom

Nastavljam vam ogledalo, ker ste dvolični. Hinavski. Nedosledni.

Ker ima večina komolce v marmeladi. Že celo življenje.

Nastavljam vam ogledalo, ker večina od vas nikoli ni ustvarila ničesar brez davkoplačevalskega denarja. Ali brez denarja, ki bi ga strici preko podjetij usmerili v vaša podjetja ali organizacije.

Nastavljam vam ogledalo, ker v življenju oziroma javni karieri nikoli ne bi uspeli, če vas ne bi povzdigoval naoljeno in redno vzdrževano kolesje sistemske korupcije, klietelizma, konflitka interesov in nepotizma.

Kje ste bili, ko so davkoplačevalcem ukradli skoraj pet miljard EUR za banke? In načrtno zgrešene naložbe, iz katerih se napajajo bančni računi vaših stricev in ozadij? Namesto, da bi skrbeli za paliativo. Preventivo v zdravju. In mladim zagotovili bodočnost.

Kje ste bili, ko so v tedaj največji javni banki prali tuj denar?

Kje ste, ko so uredniki javnih medijev v zakonskih zvezah z registriranimi lobisti?

Ko si strici in ozadja zagotavljajo medijske nastope obenem pa načrtno blokirajo vse, ki mislijo drugače. In lahko ogrožajo njihovo prevlado in imperije?

Kje ste bili, ko kapital preko oglaševalskih proračunov načrtno zakriva znanstvene dokaze o vplivih elektromagnetnih sevanj na zdravje in naravo?

Kje ste, ko javno pozivamo o ukinitvi proizvodnje, prodaje in rabe glifosata v Sloveniji. Ki je edina država v Evropi, ki gosti tovarno tega strupa?

Kje ste, ko se veze in poznanstva ozadij in stricev uporabljajo za načrtne medijske umore, korupcijo in klientelizem na javnih razpisih? Za doseganje lastnih interesov in ne blaginje družbe?

Kdaj ste (nazadnje) karkoli naredili za ljudi? In ne za vaše botre?

Ste se oglasili, ko se poslanci v Državnem zboru posmehujejo institutu ljudske iniciative? In posredno ustavni demokracji?

Ste se oglasili, ko je predsednik republike načrtno prezrl možnost ponovnega imenovanja vrhunskega ustavnega pravnika, ki kot moralno-etična avtoriteta edini lahko zagotovi, da naslednjih pet let Ustavno sodišče ne bo (še naprej) poligon politikantstva in politizacije?

Ste se oglasili, ko NIJZ dokazano potvarja podatke, ki so osnova za politične odločitve omejevanja osebnih in družbenih demokratičnih svoboščin. In temeljev ustavne demokracije?

Ste se oglasili, da zaščitite dojenčke in otroke pred lovkami pobesnelega kapitala? Da zaščitite mladostnike v enem najpomembnejših obodobij njihovega odraščanja in njim odvzete socializacije? Šolanja, kot temelja vzgoje in pridobivanja ne-digitalnih znanja! Ker znanstveno dokazano digitalne ne zasedajo ekvivalentnega mesta v človekovih možganih. Da zaščitite starejše, ki so jih zaklenili v domove za ostarele? In se pri tem zgražali nad t.i. švedskim modelom? Ki ni po volji pobesnelemu supra-liberalizmu?

Kaj je vaš odgovor gostincem, samostojnim podjetnikom, samozaposlenim v kulturi, obrtnikom in drugim ponudnikom storitev, katerih življenja se bodo drastično spremenila? Verjemite, ponovno ne na bolje.

Ste razen floskul ponudili dejanske drugačne rešitve? Razen tisočkrat prežvečenih visokoletečih besed o strategijah in študijah prijateljev od prijateljev?

Ne?

Seveda ne. Ker to lastnikom vaših karier ni v interesu! Ker niste suvereni v svojih telesih. Ker je vsako vaše dejanje odvisno od volje stricev in ozadij. In ker je vsako vaše dejanje ocenjevano s strani stricev in ozadij.

Si res tako predstavljate Slovenijo, kot deželo stricev in ozadij? Ki nas boste vedno znova naplahtali, da boste tisti pri koritu nagrabili še več, vsi ostali pa životarili z zmeraj manj?

Leva in desna sta dve plati istega kovanca

Mnogi si Slovenije ne predstavljamo tako. Vsak dan več nas je. Nismo več neorganizirani. Ni nas strah. In ne bomo sklanjali glave.

In čas je, da vam slednje povemo zelo jasno.

 

mag. Gregor Kos

Za zdravo družbo

Umrli od COVID-19 so bili stari in bolni ljudje, cepljeni proti gripi

Umrli od COVID-19 so bili stari in bolni ljudje, cepljeni proti gripi

Neuradni prevod članka iz hrvaščine.

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/09/23/science.abd4585

Zdaj je vse jasno! Najnovejše raziskovanje objavljeno v Science, kjer so pri umrlih od korona prehlada COVID-19 odkrili protitelesa na interferon (to je nova avtoimunska bolezen, imenujemo jo avtoimunska bolezen interferonske signalizacije, ABIS!), zaokroža zgodbo o cepivih! Znano je, da so umrli od COVID-19 večinoma bili starejši ljudje s kroničnimi boleznimi, ki so se zelo verjetno v letih odzivali na pozive Hrvaškega zavoda za javno zdravje, da bi se cepili proti sezonski gripi! In oni so to tudi naredili!

Pri vsaki okužbi, zlasti pri LAŽNi in DOLGOROČNI, ki se inducira z cepivom, organizem poskuša locirati okužbe z kompleksnimi mehanizmi IMUNOLOŠKEGA NADZORA, s čimer se pojavi fragmentiranje in analiziranje VSEH proteinov, ki proizvajajo VSE CELICE (ne pozabimo, da se inficirane celice proizvajajo tudi virusne beljakovine). To je EDINI NAČIN, s katerim prilagodljivi imunološki sistem lahko SPECIFIČNO prepozna neznano, a nepoznano lahko postane tudi spremenjeno lastno tkivo (kot pri tumorju), in celo podrobnosti lastnega, ki ga imunološki sistem med fetalnim razvojem ni opazil in se ga je tako naučil tolerirati!

V opisani situaciji imunskega nadzora imunski sistem preveri VSE in seveda strukturno pravilnost lastnih signalnih molekul, vključno z interferonom! In prav z interferoni VSE CELICE (razen eritrocitov) intenzivno komunicirajo med seboj in iščejo okužbo tako, da aktivirajo na stotine genov, da se pred njo branijo. Imunologi dobro vedo, kaj je predelava in predstavitev antigena! Brez tega ni imunskega nadzora, nobene posebne obrambe.

No, vse je pod nadzorom interferona!

In končno, pri nekaterih ljudeh imunski nadzor pri cepljenju zaradi mobinga očitno “najde” napako – v interferonu!

In potem se zgodi, da namesto, da bi jih cepivo varovalo pred gripo, ostanejo zaradi cepiva “brez” interferona, BREZ OBRAMBE PRED VSEMI VIRUSI.

Zdaj še ne morem, a prva stvar, ki jo bom naredil, ko se vrnem v Zagreb, bo pismo vladi, opoziciji, poslancem, ministru za zdravje, hrvaški zdravniški zbornici itd., da epidemiološko “evidentiram” starejšo populacijo, zlasti v domovih za ostarele in nemočne, glede ABIS, natančno tako, kot je opisano v Science. Če testi še niso na voljo v prodaji, jih bom naredil sam, kot že tolikokrat. Takoj morate preveriti tudi zdravstveni karton umrlih zaradi prehlada, ali in koliko so bili cepljeni s cepivi proti sezonski gripi!

Namesto na stotine milijonov kun, ki jih dobesedno vržemo na RT-PCR za določitev COVID-19 pri zdravih ljudeh, bo za določitev ABIS, za določitev SMRTNO OGROŽENIH, potrebno komaj nekaj sto tisoč kun!

Podpisal dr. Srećko Sladoljev, nekdanji predstojnik Laboratorija za molekularno biofiziko, predstojnik Laboratorija za tehnologijo hibridoma, predstojnik Oddelka za imunodiagnostiko, predstojnik Oddelka za naravni interferon, svetovalec uprave in vodja razvojno-raziskovalne službe na Imunološkem inštitutu v Zagrebu.

Vir: https://dokumentarac.com/covid-19/umrli-od-korone-su-stari-i-bolesni-ljudi-koji-su-godinama-cijepljeni-protiv-gripe/

Dvije odvojene, ali slične studije: Znanstvenici otkrili zašto je COVID-19 za neke ljude smrtonosan
Ključan se pokazao protein interferon tip I koji sprječava širenje infekcije u tijelu, a koji kod nekih ne funkcionira kako bi trebao.

Martina Čizmić | 27.09.2020. / 12:54

Znanstvenici već mjesecima pokušavaju razumijeti koronavirus i bolest COVID-19, ali i zašto je zaraza virusom toliko opasna za neke ljude, dok je za druge u razini sezonske gripe.

Iako se na početku mislilo da su stariji ljudi osjetljiviji, kako je pandemija napredovala pokazalo se da i zdravi, mladi ljudi na vrhuncu snage mogu u samo nekoliko dana umrijeti od komplikacija povezanih s koronavirusom.

Dvije nove studije objavljene u časopisu Science, čini se, dale su odgovor na to ključno pitanje te tako upotpunile znanstvenu slagalicu. Naime, identificirale su krucijalni mehanizam u imunološkom sustavu koji bi mogao objasniti zašto je COVID-19 smrtonosan samo za neke ljude, ali i zašto su muškarci pogođeniji od žena.

Obje studije ističu interferone tipa I (IFN) kao ključne u načinu na koji će infekcija koronavirusom završiti za neku osobu. IFN-ovi su proteini koje proizvode zaražene stanice kako bi zaustavile širenje infekcije. No, studije su otkrile kako je proizvodnja tih proteina kod nekih prekinuta.

U jednoj je studiji otkriveno kako više od 10 posto zdravih ljudi koji su oboljeli od teškog oblika COVID-19 u svom tijelu imaju antitijela koja napadaju vlastite IFN-ove i tako ih onemogućavaju u borbi protiv koronavirusa. Druga je studija otkrila da neki ljudi u sebi nose genetsku mutaciju koja onemogućava pravilno funkcioniranje IFN-a.

Ova otkrića daju neoborive dokaze da je ometanje funkcioniranja interferona tipa I ključno za razvoj bolesti COVID-19, istaknuo je liječnik Jean-Laurent Casanova sa Sveučilišta Rockefeller, ali i dodao kako postoje lijekovi kojim bi se to moglo riješiti.

Veliki međunarodni tim znanstvenika koji je surađivao s Casanovom, pomogao je u identificiranju antitijela koja neutraliziraju IFN proteine u barem 101 od 987 pacijenata oboljelih od COVID-19.

Zanimljivo, čak 94 posto pacijenata s ovim neutralizirajućim antitijelima su muškarci, što bi moglo objasniti zašto su muškarci podložniji teškim oblicima COVID-19, pojasnio je Stuart Tangye.

U drugoj su studiji znanstvenici otkrili gene za interferonske proteine koji sami rade protiv pacijenta koji ih proizvodi. Uspoređujući gene osoba koje su razvile blagi oblik COVID-19 s onima koji su imali teški oblik, znanstvenici su otkrili 13 abnormalnosti u genetskom kodu IFN-a ključnih za borbu protiv gripe.

https://zimo.dnevnik.hr/clanak/dvije-odvojene-ali-slicne-studije-znanstvenici-otkrili-zasto-je-covid-19-za-neke-ljude-smrtonosan—621822.html?fbclid=IwAR3wHMqk8v8XfGyTDzdTlJBr0fOQSLwwGTDLz9qvjFIjEFfNSFaMSJoLiOo

Stranka za zdravo družbo podala prijavo JAZMP

Stranka za zdravo družbo podala prijavo JAZMP

 

V tednu, ki se izteka, smo v stranki Za zdravo družbo podali prijavo zoper neznane odgovorne osebe na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Menimo namreč, da pri njihovem ravnanju v zvezi z zagotavljanjem varnosti cepiv obstajajo konkretne značilnosti kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja v skladu z 257. členom Kazenskega zakonika (KZ), nevestnega dela v službi v skladu z 258. členom KZ ter povzročitve splošne nevarnosti v skladu s 314. členom KZ.

Več o vsebini prijave: https://bit.ly/33ejb1t

VIDEO OBJAVA mag. GREGOR KOS in JURE POGAČNIK – POVEZAVA

Vabljeni k ogledu in delitvi. Ogled na youtube

Za zdravo družbo

 

Javni poziv

Javni poziv

 

Sporočilo za javnost

 

Ob mednarodnemu dnevu žrtev cepiv javni poziv za odvzem dovoljenja za promet in zahteva za obnovo postopka za dovoljenje

 

LJUBLJANA, 3. junij 2020 – Ob današnjem mednarodnem dnevu žrtev cepiv stranka Za zdravo družbo tudi javno poziva Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke, da v skladu z 21. členom Zakona o zdravilih zoper cepiva Priorix in Gardasil začasno prekliče dovoljenje za promet, na podlagi suma na neustrezno kakovost. Sum je podan na podlagi rezultatov analiz iz Italije, ki so bila izvedena v letu 2019, dne 17.4.2020 pa predstavljena v italijanskem parlamentu. Pri analizi so bile v cepivih najdene nedovoljene in nevarne snovi, ki dokazano povzročajo resno in trajno poslabšanje zdravja. V zvezi z omenjenim sumom smo farmacevtskega inšpektorja že dne 12.5.2020 pozvali, da odredi izredne analize, vendar do današnjega dne še nismo prejeli odgovora.

Analize v Italiji v cepivih so odkrile snovi, kot na primer formaldehid, celice človeškega zarodka, MRC5 celice, naključne živalske viruse, kemikalije, zdravila, antibiotike, aluminij. Zato zahtevamo preklic dovoljenja do pridobitve rezultatov izrednih analiz v neodvisnem laboratoriju.

Hkrati je stranka Za zdravo družbo v skladu z 260. členom Zakona o splošnem upravnem postopku vložila zahtevo za obnovo postopka v katerem je bilo cepivoma Priorix in Gardasil izdano dovoljenje za promet, saj so po izdaji odločb v strokovno in laično javnost prišla nova dejstva glede neustreznosti varnostnih študij, pri katerih se namesto placeba za primerjavo s cepivom uporabi prejšnja verzija cepiva. Takšne študije ne ustrezajo nikakršnim znanstvenim standardom, zato ne morejo biti temelj za izdajo dovoljenja za promet. Poleg navedenega obstaja sum, da Javna agencija za zdravila v postopku izdaje dovoljenja varnostnih študij ni niti vpogledala, še manj pa pridobila kot del ustrezne dokumentacije.

 

mag. Gregor Kos, l.r.

Predsednik

 

[email protected]; zazdravodruzbo.si; 041/641-225

5G, Slovenija in začetek zgodovine

5G, Slovenija in začetek zgodovine

5G, Slovenija in začetek zgodovine

V teden, ki je za nami, je zarezala novica, da se odločevalci v Sloveniji požvižgajo na davkoplačevalce. In da je skrb za naše zdravje farsa, tako kot inicirana virusna kriza. AKOS – Agencija za telekomunikacije pod vodstvom Tanje Muha, ki jo je tja ustoličila SMC pod vodstvom nekdanjega-nekdanjega ministra za javno upravo Koprivnikarja, ki je mimo zakona kar v lastni pisarni podeljeval testne frekvence za 5g bodočemu zaposlovalcu (kot to znajo zgolj tisti, ki ljubijo komolce v marmeladi), je sporočila, da nadaljuje s postopki za razpis za frekvence 5g. Ne glede na to, da je januarja javno izjavljala, da potrebuje najmanj dve leti, da na novo uredi in uskladi Strategijo upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki je pravna osnova za razpis za frekvence. Predvsem pa ne glede na to, da je prejšnji minister za javno upravo Rudi Medved, na osnovi načela previdnosti, kot minister prve države v Evropski uniji, uveljavil moratorij na uvajanje tehnologije 5g, zaradi možnih učinkov tehnologije na zdravje. Za denar je očitno možno vse. Samo ne smemo se slepiti, da AKOS karkoli izvaja brez podpore politike. 5G, Slovenija in začetek zgodovine

Tako rekoč hkrati so lobisti nedopustno akcijo AKOS pospremili s PR aktivnostmi. In sicer, da Telekom v podjetjih Iskratel in Luka Koper uvaja testno omrežje 5g. Ponovno v posmeh državljankam in državljanom. Predvsem zaposlenim in okoliškim prebivalcev obeh podjetij, ki niso krivi, da živijo, kjer živijo. In ki jih nihče nič ne vpraša. Dvorni merilci iz profitnega INIS so pohiteli z ugotovitvijo, vredno Oskarja, Grammy in Emmy hkrati, da vse meritve kažejo, da ni nobenih prekomernih vplivov. Ugotovitev je najmanj smešna, saj mednarodni neodvisni znanstveniki glede vplivov elektoromagnetnih sevanj na zdravje izpostavljajo dolgoročne netermične učinke. Za INIS nekaj, kar svizec zapakira v folijo in nastane čokolada.

Vsaj za primer Iskratel smo že izvedeli, da je namestitev testne antene 5g zgolj nov nespreten manever podjetja, ki je že zdavnaj izgubil svoj pomen na trgu in posledično cilj lastnikov po prodaji in skuša sedaj zgrešene odločitve PRovsko propagirati z nekakšnimi modernimi tehnologijami. Paradoksalno so testno anteno namestili v proizvodno halo, kjer ni nobene brezžične naprave, ki bi se spajala s testno anteno, zgolj več delavcev, ki so za upravo pač majhna žrtev za njihovo PR aktivnost. V primeru Luke Koper, bankomata slovenske politike, ki svoje dobičke odlaga v davčne oaze, gre še za več – prijavo na evropski projekt za tehnologijo 5g, skupaj s Telekom. Zakaj potrebuje kvazi uspešno podjetje evropski projekt? In kdaj bo namesto ukvarjanja s projekti kdorkoli začel z reševanje najprej zapisanega – transparentnostjo poslovanja Luke Koper in konec korupcije? Vprašanje, ki bo ostalo brez odgovora. 5G, Slovenija in začetek zgodovine

Tokratna nedopustna aktivnost AKOS sovpada tudi s promocijo novega modela Huawei pametnega telefona, oglaševalski proračunu so na psu in temu primerno servilno se vedejo tudi obubožani mediji. Jasno je, da je z mediji dejansko konec. Kar niso pokradli in izčrpali tajkuni, je pojedla inicirana virusna kriza. Ker niso odigrali vloge nadzora oblasti in ves čas preverjali verodostojnosti podatkov politike, smo danes, kjer smo. Predvsem pa so mediji, kjer so. Paradoksalno so si grob mediji skopali sami. Na nikogar ne morejo prevaliti odgovornosti. Ko odkorakaš od ljudi, ti ostanejo zgolj ovce. In palica.

Za 5g, proti zdravju in proti državljankam in državljanom so torej del politike, telekomunikacijska podjetja, ki potrebujejo PR aktivnosti kot so Iskratel in Luka Koper, da zaženejo prodajo 5g telefonov in ustvarjajo tržišče, posledično povpraševanje za ponudbo. In lobisti že od vsega začetka, ki morajo zaslužiti mesečne retainerje.

In kaj v tovrstni situaciji preostane vsem, ki se zavedamo, da smo državljani temelj demokracije, ne kapital, še manj s kapitalom pridobljene pozicije? Da je slovenska tiskovna agencija, katere primarna naloga bi morala biti pokrivanje vseh verodostojnih sporočil v zvezi z politiko, zakonitostjo aktivnosti odločevalcev in ljudsko iniciativo prav nasprotje slednjega – je podaljšana roka kapitala (primer farmacevtske industrije in kakršnih koli vsebin o nevarnosti cepiv) in politike (v strahu za pozicije in posledične kazni). Ko odpove davkoplačevalska tiskovna agencija je logično, da je odpovedala tudi davkoplačevalska televizija. Katere edina zgodba je prevlada levi ali desnih v upravljavskih odborih. Kjer so si za samovoljo in kapitalsko in politično podrejenost urednikov izmislili inštitut varuha gledalčevih pravic, ki je v resnici varuh urednikovih odločitev. In varuh aktualnega vodstva. Spretna poteza, da se ne črnijo odgovorni. In da se izgublja čas. Od skrbi za ljudi ni ostal niti s.

Ne glede na številne nevšečnosti, ki so nastale zaradi inicirane virusne krize, se vendarle moramo vsaj za nekaj zahvaliti oblasti. Da so prenekaterim odprli oči. Da so premnogi spregledali, da očitno na področju varnosti cepiv, zdravil, učinkov tehnologij na zdravje in predvsem demokratičnosti družbe in medijev, stvari niso take, kot so si morebiti predstavljali pred inicirano krizo. Bistvo vsakega problema je, da predstavlja predvsem priložnost. In pred nami je res lepa, kaj lepa, zgodovinska priložnost. Očitno ne želimo (več) države, ki ni država državljanov temveč država kimavcev odločevalcem s komolci v marmeladi. Očitno nam je mar za zdravje. Za naravo, okolje. Očitno želimo živeti v demokraciji, kjer nas glas šteje, ne pa, da namesto nas govori glas močnejših, glas tistih, ki lahko glas kupijo.

Koraki so jasni. Odmik od njihovega scenarija, da bomo (p)ostali ovce je edino, kar lahko in moramo narediti. Ko ne klikamo več na njihove zadetke, jim onemogočamo oglaševalske evre. Ko ne kupujemo njihovih izdelkov, jim nižamo dobičke, ki jih perejo v davčnih oazah. Ko smo prikrajšani za osnovne informacije o ljudski iniciativi, demokratičnih postopkih in zlorabe oblasti, moramo postaviti sami informacijski servis, ki bo slednje omogočal. Tudi če delamo cele noči brezplačno, bodo sadovi našega dela poplačani s srečo in zadovoljstvom, ki ga ne more kupiti noben koruptivni evro. Ker se bomo zavedali, da smo mi ponovno zagotovili temelje demokratične družbe. Demokratičnih odnosov. Osnovno ustavno načelo, da v Sloveniji vlada ljudstvo. Da odločevalci izvajajo aktivnosti v korist ljudstva in ne za zadovoljevanje interesov interesnih skupin in posameznikov.

Odločitev je lahka. Tehnike poznamo. Koraki so majhni za ljudi a ogromni za državo. Ne nasedajte novim in novim rešiteljem, ki vam jih bodo ponujali. Leta tečejo. Bežijo. Zmeraj manj možnosti imamo, da realiziramo, kar kot državljanke in državljani še lahko realiziramo. Zmeraj bolj nam kratijo demokratične pravice. In zmeraj krajši čas imamo za odločitev za aktivacijo. Sprejmi jo. Danes. Sedaj. Takoj.

Kot sem ob podobni priložnosti že zapisal, smo najverjetneje zadnja generacija, ki še lahko vpliva na lastne državljanske pravice.

Tako bomo začeli zgodovino. Našo zgodovino. In njihov konec.

mag. Gregor Kos

Begunec in prodana znanost

Begunec in prodana znanost

Begunec in prodana znanost

Prav tisti dan, ko sem se končno odločil nameniti (kar nekaj) časa ogledu verjetno najpomembnejšega dokumentarnega filma naše generacije – PlanDemic z dr. Judy Mikovits, se je zvečer, najverjetneje tisočič, na sporedu televizije znašel tudi film Begunec. Priznam, da me je tako rekoč legendarna igralska zasedba s Harrisonom Fordom, predvsem pa Tommy Lee Jonesom, skupaj z nostalgijo na čase, ko so še snemali kvalitetne akcijske filme, prepričala k vnovičnemu ogledu. Po nekaj letih. Begunec in prodana znanost

Na moje res veliko presenečenje sem ob koncu filma ostal brez besed. Predvsem zato, ker sem film gledal najmanj desetič. Navkljub navedenemu sem uspel pozabiti osredno zgodbo filma, ki ni zgolj, kako je prikupnemu doktorju naprten zločin, ki ga ni storil, z namenom njegovega uničenja in iskanje s strani začuda inteligentnega policaja. Temveč je predvsem zgodba, ki je tako rekoč prepis vsebine, ki nam jo te dni razodeva dr. Judy Mikovits, vsebine, podprte z dokumenti, ki so že predani odvetniški pisarni. Namreč, da je seveda zloben in pohlepen doktor (kot »naš« aktualni dr. Fuj-Uči) načrtno potvarjal raziskave (kot v našem primeru varnostne študije za cepiva), se povezal z vsemi monetarnimi akterji v verigi za načrtno zavajanje javnosti in ob tem eliminacijo vseh, ki bi kakorkoli nasprotovali tovrstnemu zločinskemu načrtu. Tako kot se je zgodilo dr. Mikovits, ki je pristala celo v zaporu. Vendar, ker je na srečo (še) živa, ni odnehala! Na našo srečo. Na srečo človeštva!

Osupnilo me je, kako so verjetno vse »zgodbe« in vsi »scenariji« že znani. Kako smo vse, kar danes vemo, že nič kolikokrat slišali, celo videli. Mogoče brali. Kako nas vedno manj dogodkov ali povezav preseneča. Pa kako malo je navkljub vsemu temu rešenega v imenu »resnice«. Kako daleč smo padli ne z izgubo osebne integritete posameznikov, tako imenovanih prodanih duš, ki so verjetno stalnica zgodovine človeštva. Osebno menim, da smo dno dna kot človeška rasa, ki naj bi bila razumsko inteligentna dosegli, ko se je kapitalu in naročnikom poklonila »znanost«. Znanost, ki ji je neoliberalizem načrtno rezal financiranja, onemogočal raziskave, objave in posledično osebna napredovanja. Znanost, ki bi morala ostati branik verodostojnosti in nečesa, kar danes razumemo z besedo resnica. Čeprav verjeto ni dveh posameznikov, ki bi slednjo razumela enako.

Tako kot se je nek domači vplivnež načrtno v beli halji (čeprav ni doktor medicine) slikal v oglasih za kruh in verjetno še kaj, da bi načrtno vplival na našo percepcijo, da »strokovnjak« zastavlja svoje ime in besedo in nas prepriča v produkt, ki z zdravjem nima nikakršne povezave, nas je znanost pustila na cedilu ob vsakokratnih poskusih, da se dokažejo vplivi kapitala. Taista »znanost« si je prevzela vlogo razsodnika, da zgolj ona ve in zgolj ona lahko reče kaj je prav in kaj narobe. Kako smo vsi ostali anti-kristi, ki omalovažujemo lik in delo »znanosti«, gospodov in gospa v belih haljah, ki leta in leta študirajo, da na koncu … sprejmejo financiranje kapitala, da lahko napredujejo. Da si lahko na račun zdravja ljudi in narave privoščijo nekaj, kar si sicer ne bi mogli. Da se kitijo z zlatom in izbranimi oblačili. In da se na naslovnicah revij in medijev smejijo navadnim državljankam in državljanom, ki nam je na prem mestu odpor do korupcije. Odpor do zlaganosti. Odpor do klientelizma. In odpor do komolcev v marmeladi.

Ampak, draga »znanost«. Vidimo vas. Slišimo vas. Gledamo vas. Vsak dan. Vsako minuto. Nikamor ne morete. In na srečo ne boste nikoli večina. Ljudje pa smo. Že danes. Na koncu zmeraj zmaga večina. Ker na koncu je zmeraj vse v redu. In če še ni v redu, še ni konec. Begunec in prodana znanost

PS: »znanost« uporabljam v navednicah, ker z njimi imenujem natanko določeno, kapitalu prodano »znanost«. Ostaja tudi druga znanost, tista neodvisna, tista, kateri lahko vsak dan samo naredimo globok poklon. Da še vztraja. Da je tu za nas. Navkljub vsem poniževanjem. Nepravičnost. In osebnim stiskam, ki jih doživljajo posameznice in posamezniki. Hvala vam.

mag. Gregor Kos

Neoliberalizem in pomen (javnega) zdravja

Neoliberalizem in pomen (javnega) zdravja

Neoliberalizem in pomen (javnega) zdravja
V času, ko se vrstijo zapisi in ugotovitve kašen virus naj bi imeli in kakšne naj bi bile njegove posledice – žal pa bistveno manj o njegovem dejanskem izvoru – velja nekaj sivih celiti nameniti tudi problemu, ki nam ga ja na področju (javnega) zdravja načrtno ustvaril neoliberalizem. Neoliberalizem in pomen (javnega) zdravja

Eno ključnih orodij neoliberalizma je namreč sistematična diskreditacija (pomena) avtoritet, (neodvisne) stroke in na področju (javnega) zdravja predvsem preventive. Mnogi, ki smo se rodili pred 1980, se še spomnimo šolskih kurikulumov in opremljenosti čakalnic v zdravstvenih domovih, ki so nas redno seznanjali s pomenom preventive in pri tem izpostavljali pomen (zdrave) hrane, odsotnost sladkorjev, alkohola, tobaka in podobno. Danes tega ni več ne v šolskih kurikulumih, kaj šele v čakalnicah zdravstvenih domov. So pa slednji sedaj polepljeni s plakati, ki so tipičen produkt neoliberalizma – kako množično potrošniško »skrbeti« za instant (javno) zdravje – s cepivi, zdravili in podobno, kar realno z zdravjem nima nikakršne povezave.

V turbo-potrošniškem neoliberalizmu so v podzavest modernega človeka vcepili, kako naj bi za vsako stvar dobil nekakšno čudežno rešitev, za katero moraš zgolj imeti denar in bo rešila vse tvoje tegobe (hujšanje, spanje, zdravje, …). Ta navidezna in načrtno vgrajevana resničnost se sedaj izkazuje s popolno praznino, ko naj bi trčili na problem virusa, za katerega čudežne paličice kar ni. In ni. Mnogim je težko sprejeti, da zdravje ni nekaj, kar se da kar kupiti oziroma z zadostnim plačilom zagotoviti. Še več, da je za zdravje potrebna redna načrtna aktivnost in disciplina. Prav tu je glavna past indoktrinacije neoliberalizma, ki je modernega človeka načrtno in sistematično zvabljal in uspešno tudi stisnil v kot, kjer naj mu ne bi bilo treba za nič skrbeti, kjer naj bi bilo za vse poskrbljeno, kjer naj ne bi bilo potrebno, še več – želeno – samostojno razmišljanje. Samostojne aktivnosti. Ali disciplina. Razen discipline vstani, pojdi v službo, troši in pojdi spat.

Eden najpomembnejših učinkov aktualne z virusom povezane krize bo lahko prebujanje te zaspane človekove zavesti. Zavedanje, kako smo dolžni skrbeti za svoje telo in svoje zdravje. Mi sami. Ker za nas ne more skrbeti nihče drug. Na ta način bomo ponovno doumeli pomen preventive. Pomen in nujnost dejansko zdrave hrane in ne nadomestkov za hrano, ki jo proizvajajo in tržijo v množičnem potrošništvu. Pomen domačih semen. In pomen samooskrbe. Lastne zemlje in pridelave lastne hrane za lastno moč in razvoj.

Še naprej nas bodo seveda bombardirali, kako pomembno je trošenje za naše gospodarstvo, kar je v določenem delu seveda res. Vendar ne smemo si dopustiti, da bi s »pomočjo« domačemu gospodarstvu, ki nas nikoli ni vprašali, če res želimo opustitev kvalitete v zameno za nižanje stroškov in podobno, ponovno izgubili zavest o nujni lastni aktivni skrbi za lastno zdravje.

Mogoče bo koga ob prebujanju tovrstne zavesti spreletela tudi povezava z nujnostjo lastne aktivacije. V družbi. In morebiti (tudi) politiki. Ker tudi na tem področju več kot očitno (drugi) ne znajo (po)skrbeti za nas.

mag. Gregor Kos

Odprto pismo odločevalcem v Sloveniji

Odprto pismo odločevalcem v Sloveniji

Odprto pismo odločevalcem v Sloveniji

Spoštovani!

V letu 2020 nas je nepričakovano doletela priložnost, da temeljiteje razmislimo in ukrepamo o vseh vidikih in ukrepih, ki zadevajo naše (javno) zdravje. Zdravje niso zdravila, gre za celotno fizično, mentalno in družbeno blagostanje. Ker se vse pogosteje izrekajo politične izjave o čakanju na nekakšne zunanje odrešitve za virusno krizo v kakršni koli že obliki je prav, da kot država in družba uredimo predvsem vse v naši moči, da za državljanke in državljane zagotovimo okolje za pospešeno krepitev imunskega sistema. Odprto pismo odločevalcem v Sloveniji

V ta namen predlagamo nabor ključnih ukrepov, ki naj jih resorna ministrstva in organi v sestavi izvajajo prednostno:

 • zagotovitev ustrezne količine kakovostnega vitamina c in d in brezplačna distribucija državljankam in državljanom v potrebni mesečni količini v mesecu aprilu in maju (hkrati z javno predstavitvijo pomena obeh vitaminov za javno zdravje);
 • zagotovitev subvencij za projekte samooskrbe pri čemer slednje ne smemo uvajati v urbanih in degradiranih območjih zaradi negativnih vplivov okolja na kakovost pridelave;
 • sanacijo vseh javnih objektov zaradi možne izpostavljenosti nevarnim snovem, s poudarkom na vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za starejše;
 • prepoved pridelave, uporabe in prodaje nevarnih herbicidov kot je glifosat, tudi in predvsem s strani Slovenskih železnic in DARS ter takojšnja ukinitev dovoljenja za edino evropsko tovarno glifosata Albaugh v Račah;
 • temeljito analizo ključnih onesnaževalcev okolja – zraka, voda, zemlje in elektrosmoga ter terminski načrt za opustitev dejavnosti z navedbo potencialov prestrukturiranja za ohranitev delovnih mest;
 • ukinitev subvencij za ne-ekološko kmetijstvo in sanacija s škodljivimi herbicidi obremenjenih kmetijskih površin;
 • prekinitev 24/7 delovanja brezžičnih tehnologij (wi-fi, mobilni podatki) v vseh vrtcih, šolah, domovih za starejše in bolnicah ter ustavitev vseh postopkov za potencialno uvajanje tehnologije 5g dokler znanost (biologija, medicina) ne dokaže, da kombinacija 4g, wifi in 5g, v povezavi s satelitsko podporo 5g ne vpliva na zdravje ljudi in naravo; do tedaj prioriteta nadgradnja optičnih omrežij;
 • izvedbo oglaševalskih akcij o škodljivosti kajenja, alkohola in nezdrave hrane za imunski sistem in posledično zdravje ter spodbujanje telesne vadbe, rekreacije, vadb sproščanja in čuječnosti;
 • prenovo spletne strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje v portal celostnega zdravja s poudarkom na preventivi in krepitvi imunskega sistema;
 • davčne olajšave za pridelovalce, proizvajalce in trgovce, povezane s kakovostno organsko hrano in dodatki za zagotavljanje zdravstvene preventive in krepitev imunskega sistema;
 • predstavitev dobrih praks komplementarne medicine;
 • Prepoved kakršnih koli množičnih medicinskih posegov, ki lahko slabijo imunski sistem posameznikov, posebej najbolj ranljivih skupin.

Posamezen ukrep iz nabora naštetih oziroma problem, ki ga naslavlja, težko znanstveno dokazano izključno samostojno povzroča nižanje imunosti in posledično ne-zdravje, obstaja pa vedno več (tudi) znanstvenih potrditev, da kombinacija slednjih najverjetneje močno slabi (javno) zdravje. Prepričani smo, da so tovrstne ugotovitve zadosten razlog za prioritetno izvajanje predlaganih ukrepov.

Zahvaljujemo se vam za državotvornost in na poti, ki jo moramo prehoditi, vsem skupaj želimo vrhunsko javno in individualno zdravje!

 

Za zdravo družbo

 

V Ljubljani, 14. april 2020